Academic Service HUSO KKU 2017
Home / TEST INSTRUCTIONS (ลักษณะข้อสอบ)

TEST INSTRUCTIONS (ลักษณะข้อสอบ)


(TH Update : 27-08-2562)

ลักษณะข้อสอบ KKU-AELT ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ทักษะการอ่าน (Reading) และทักษะการเขียน (Writing)

1. การอ่าน (Reading Part) 

ข้อสอบจะเกี่ยวกับ General reading และ Academic reading
- การอ่านภาษาอังกฤษทั่วๆไป เน้นการอ่านย่อหน้า ประกาศ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ให้มาแล้วตอบคำถาม (30%)
- การอ่านเชิงวิชาการ เน้นการอ่านย่อหน้า หรือบทความเชิงวิชาการ (ความยาวไม่เกิน 600 คำ) (70%)
- รูปแบบข้อสอบ Passage 1-4 เป็นแบบ multiple choice  Passage 5-6 เป็นแบบเติมคำตอบ 

2. การเขียน  (Writing Part)

- การเขียนระดับย่อหน้า (Essay) (250 คำ) เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้มาในรูปของคำถาม บทความสั้นๆ  (Integrated writing task)