Academic Service HUSO KKU 2017

User Login Guidelines

**เนื่องจากระบบมีการเปลี่ยนแปลงการ Log-in เข้าระบบ** 

โดย ใช้ User และ Password ดังนี้

USER: เป็น Email เท่านั้น (ยกเว้นไม่ได้กรอก Email ในระบบ จึงใช้ User เป็น Student ID  โดยให้เขียน "6060600606")

PASSWORD: Citizen ID/ Passport No. 

หากมีปัญหาในการ Log-in หรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ E-mail:kku.aelt@gmail.com***

 

User Login