Academic Service HUSO KKU 2017

User Login Guidelines

**เนื่องจากระบบมีการเปลี่ยนแปลงการ Log-in เข้าระบบ** 

โดย ใช้ User และ Password ดังนี้

USER: Email (*ในกรณีที่ไม่ได้กรอก Email ในระบบ ให้ลองใช้ User เป็น Student ID เช่น 6060600606)

PASSWORD: Citizen ID/ Passport No. 

หากมีปัญหาในการ Log-in หรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 043-202319 ***

 

User Login